Προσλήψεις - Διορισμοί - Εξειδίκευση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

(Αριθμός προκήρυξης: 7077/21-05-2019 & ΑΔΑ: Ω8ΙΞ46906Κ-9ΘΩ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αρχίζει στις 11/06/2019 ώρα 12.00 & λήγει στις 01/07/2019 ώρα 12.00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 30-10-2018 ώρα 12μ.μ. – 19-11-2018 ώρα 23:59

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

 

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ _ 6ΝΞ246906Κ-ΘΛΡ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (WORD)
  4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (PDF)
  5. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΥ – ΙΔΙΩΤΕΣ (WORD)
  6. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΥ – ΙΔΙΩΤΕΣ (PDF)
  7. ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (WORD)
  8. ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (PDF)
  9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ
  10. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΥ – ΙΔΙΩΤΕΣ