Προσλήψεις - Διορισμοί - Εξειδίκευση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

(Αριθμός προκήρυξης: 1804/09-02-2021 & ΑΔΑ: ΨΒΧΩ46906Κ-Θ2Ξ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 & λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ «ΤΖΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ «ΛΥΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ»

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 1/2019)

 

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ