Προσλήψεις - Διορισμοί - Εξειδίκευση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

(Αριθμός προκήρυξης: 11980/16-09-2021 & ΑΔΑ: ΨΘ2246906Κ-Γ35)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αρχίζει στις 23-09-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι) & λήγει στις 07-10-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ