Προσλήψεις - Διορισμοί - Εξειδίκευση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

(Αριθμός προκήρυξης: 12925/22-09-2020 & ΑΔΑ: ΩΜΜ346906Κ-ΒΧΟ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αρχίζει στις 23/09/2020 ώρα 12.00 & λήγει στις 07/10/2020 ώρα 12.00

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 1/2019)

 

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ