Πληροφορίες Διαδικασιών Κλήσης Αποκλειστικών
Νοσοκόμων Για Τις Ανάγκες Παροχής

Κλήση Αποκλειστικών

Η κλήση αποκλειστικών γίνεται σύμφωνα με το Νόμο 4132/Α΄/7-3-2013 και
την αριθμ. Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ. 37804 (ΦΕΚ 1023/Β΄/25-4-2013 «Παροχή
υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και Ιδιωτικών Κλινικών της Χώρας από
αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
Υ4α/Γ.Π./οικ (ΦΕΚ 1944/Β΄/9-8-2013) Υπουργική Απόφαση « Παροχή υπηρεσιών σε
ασθενείς νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές
νοσοκόμες και νοσοκόμους» και την τροποποίησή της με την αριθμ Α3γ/οικ. 18680/13
Μαρτίου 2015 (ΦΕΚ 458/26 Μαρτίου 2015).
Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται για την κλήση αποκλειστικής νοσοκόμας-ου θα
πρέπει να απευθύνονται οι ίδιοι, ή μέσω κάποιου συνοδού τους στο Γραφείο Τομεαρχών
(1ος όροφος Κεντρικού κτιρίου, πλησίον Φαρμακείου).
Απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης, η οποία είναι διαθέσιμη από το Τμήμα στο
οποίο Νοσηλεύεται ο ασθενής. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του συνοδού
και του ασθενούς, το Νοσηλευτικό τμήμα και ο θάλαμος, και απαραιτήτως τηλέφωνο
επικοινωνίας του συνοδού. Η αίτηση υπογράφεται απαραιτήτως από την Προϊσταμένη
του Νοσηλευτικού Τμήματος και τον θεράποντα ιατρό και προσκομίζεται στο
Γρ.Τομεαρχών (όπου και αρχειοθετείται).
Η διάθεση των αποκλειστικών γίνεται μόνο από τον ονομαστικό πίνακα του
νοσοκομείου με τη σειρά αναγραφής τους .Παραβίαση της σειράς γίνεται δεκτή σε
περίπτωση προσωπικής επιλογής του ασθενή σε συγκεκριμένο πρόσωπο, εφόσον το
συγκεκριμένο πρόσωπο περιλαμβάνεται στον ονομαστικό πίνακα του νοσοκομείου
και είναι διαθέσιμο.

Το Γρ.Τομεαρχών καλύπτεται όλο το 24 ωρο από Νοσηλευτικό προσωπικό (μετά
τις 15:00 καλύπτεται από τη τον Γενική-ό Εφημερεύουσα-οντα του Νοσοκομείου). Το
προσωπικό του Γραφείου πληροφορεί τους ασθενείς και τους συνοδούς για το κόστος
των υπηρεσιών των αποκλειστικών και για τα ωράρια εργασίας τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Για κάθε ημέρα εργασίας της η αποκλειστική νοσοκόμος οφείλει να εκδώσει
απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία θα αναγράφεται το συνολικό κόστος των
υπηρεσιών (μαζί με τις υπερωρίες αν τυχόν έγιναν). Όταν ολοκληρωθεί η χρήση της
αποκλειστικής, ο ασθενής συγκεντρώνει τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τις
προσκομίζει για θεώρηση στο Γραφείο Τομεαρχών, μαζί με βεβαίωση του θεράποντος
ιατρού, ότι ο ασθενής έχρηζε νυχτερινής αποκλειστικής νοσοκόμου. Τα ανωτέρω
δικαιολογητικά εν συνεχεία προσκομίζονται στο γραφείο Ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ στο
ισόγειο του Κεντρικού κτιρίου Γραφείο 7 και αφού ληφθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού
ΕΟΠΥΥ, εν συνεχεία προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου για θεώρηση,
πριν κατατεθούν στο τοπικό υποκατάστημα του ασφαλιστικού φορέα του ασθενούς.
Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, η δαπάνη χρήσης νυχτερινής αποκλειστικής
νοσοκόμου καλύπτεται κατά ένα μέρος από τα ασφαλιστικά ταμεία, για χρονικό
διάστημα έως 8 (οκτώ) νύχτες. Δεν καλύπτεται η πρωινή ή απογευματινή αποκλειστική
(οι αντίστοιχες αποδείξεις σφραγίζονται για φορολογική χρήση – δικαιολόγηση δαπανών
υγείας).
Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει Ιδιωτική Ασφάλεια ενημερώνεται από την
ασφάλεια του, εάν καλύπτονται τα έξοδα διάθεσης αποκλειστικής.