Γενικά

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 3528/2005 άρθρο 47, παρ.3:

«Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική».

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός οργανωμένου γραφείου εκπαίδευσης που θα υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με την υπ΄αριθμ. 23/7-9-99 απόφασή του ορίζει τη λειτουργία Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.Η δραστηριότητά του διέπεται από τη φιλοσοφία της διακήρυξης για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του Αμερικάνικου Συλλόγου Νοσηλευτών:

«Οι προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στις ήδη υπάρχουσες θεωρητικές γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία των νοσηλευτών, προάγουν τις ικανότητες τους αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων τους, τη διοίκηση, την έρευνα και την ανάπτυξη θεωριών με ένα και μοναδικό στόχο: τη βελτίωση της υγείας των πολιτών» (American Nurses Association, 1984).

Το Γραφείο Εκπαίδευσης ανήκει οργανικά στο Γραφείο της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και εποπτεύεται από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τον αρμόδιο Τομεάρχη.

Βρίσκεται στο υπόγειο της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου και λειτουργεί από τις 7.00-14.30 καθημερινά.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Παπαπδημητρίου Αικατερίνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc
Λατανιώτου Όλγα Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4592735, 210-4592709

FAX: 210-4511564

E-mail: nyektza@yahoo.com