Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  •    ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Στο Τζάνειο δίδεται πλήρης ειδικότητα σε όλες τις βασικές Ιατρικές ειδικότητες.

  •    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Μεγάλη βαρύτητα την τελευταία τριετία δίδεται στην επιστημονική αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ήδη λειτουργούν οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες της :
  Χειρουργικής που λειτουργεί από το 1995 και Παθολογικής που λειτούργησε πρόσφατα το 1998.

  Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όλου του νοσηλευτικού προσωπικού και αναλυτικότερα συμμετείχαν : 73 Νοσηλευτές Τ.Ε./Π.Ε., 145 Βοηθ. Νοσηλείας Δ.Ε. και 6 Τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου ενώ παράλληλα γίνονται Ενδοκλινικά μαθήματα σε επιμέρους χώρους άσκησης μέσα στο νοσοκομείο με εξειδικευμένο                       αντικείμενο, όπως Τ.Ε.Π. (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), Αιμοδοσία, Χειρουργικό.

  •  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΚ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

  Σύμφωνα με την Υ.Α 5954 ΦΕΚ τευχ. Β΄ Αρ. Φύλλου 1807 02/07/2014 άρθρο 12 παράγραφος 6 «Κανονισμός Λειτουργίας Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που
  υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Δ.Β.Μ)» καθώς και της εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622 03/09/2015 «Εύρυθμη λειτουργία των
  Δ.Ι.Ε.Κ του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» ανακοινώνεται ότι για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν.Π «ΤΖΑΝΕΙΟ» λειτουργει η               ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.